Regulamin

I. Zamówienia

1. Firma Linotech prowadzi sprzedaż towarów dostępnych i opisanych na stronie internetowej: www.linotech.pl za jej pośrednictwem oraz na podstawie zgłoszeń dokonywanych telefonicznie.
2. Kupujący dokonują zamówień za pośrednictwem strony internetowej po zarejestrowaniu się, podając następujące dane:

  • imię i nazwisko/ dane firmy do faktury
  • adres dostawy,
  • adres e-mail na który przekazywana jest korespondencja ze Sklepu,
  • nr telefonu kontaktowego.

3. Kupujący w zamówieniu określa:
4. rodzaj i ilość towaru,
5. sposób wysyłki.
6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną.
7. Kupujący może dokonać zmiany danych w złożonym zamówieniu do momentu jego realizacji, przekazując je drogą elektroniczną wyłącznie z adresu e-mail podanego przy rejestracji. Ewentualne koszty powstałe w wyniku wprowadzenia zmian po tym terminie ponosi Kupujący.
8. Zamówienia obsługiwane są w godzinach pracy firmy, tj.:
od pon. do pt. w godz. 6.00 – 14.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia przez stronę internetową przyjmowane są przez całą dobę, 365 dni w roku, z wyłączeniem ewentualnych przerw związanych z usterkami technicznymi.
9. Kupujący składając zamówienie zawiera umowę kupna-sprzedaży z firmą Linotech, która potwierdzana jest poprzez paragon lub fakturę VAT dołączaną do przesyłki.
10. Zamówienia są realizowane do 2 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia.
11. W przypadku potrzeby uzyskania natychmiastowej wysyłki prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia w celu potwierdzenia terminu dostawy.
12. Warunkiem realizacji zamówienia jest posiadanie towaru na magazynie firmy Linotech lub u jego dostawców. W przypadku braków towaru na magazynie lub u dostawców firmy Linotech przez okres co najmniej 14 dni, firma Linotech zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie przewidzianym do realizacji zamówienia. Kupujący zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną.
13. W przypadkach braku zamówionego towaru w magazynie Sklepu lub u jego dostawców czas realizacji może ulec wydłużeniu. W takim przypadku firma BK POLAND Bartłomiej Karoń najpóźniej po 7 dniach od otrzymania zamówienia poinformuje o tym fakcie Kupującego, podając przewidywany termin dostawy. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego proponowanego terminu dostawy może On odstąpić od zamówienia. Wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu możliwe w terminie do 14 dni od daty jego wystawienia dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą oraz do 14 dni od daty wystawienia dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, pod warunkiem dostarczenia paragonu do siedziby firmy Linotech w wymaganym terminie.

II. Wysyłka

1. Towary ze sklepu wysyłane są poprzez firmy kurierskie współpracujące z firmą Linotech, tj.: DB Schenker oraz inpost zwaną dalej firmą kurierską.
2. Sposób dostarczenia przesyłki określony jest przez regulaminy firm kurierskich oraz Pocztę Polską znajdujące się na ich stronach internetowych (linki umieszczone są w pkt. 1).
3. Towary wysyłane są na adres Kupującego podany w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej Sklepu.
4. Jeżeli adres dostawy jest inny niż podany w formularzu rejestracyjnym, prosimy o jego podanie w trakcie składania zamówienia lub przesłanie e-mailem na adres: sprzedaz@linotech.pl.
5. W przypadku wysyłki na błędny adres dostawy wynikającej z braku informacji od Kupującego, koszty transportu za ponowną wysyłkę ponosi Kupujący.
6. Za datę wysyłki firma Linotech uznaje datę przekazania przesyłki do firmy kurierskiej, co zostaje potwierdzone na kopii listu przewozowego.
7. Od momentu przekazania przesyłki do firmy kurierskiej firma Linotech nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia przesyłki do Kupującego.
8. W przypadku nie otrzymania przesyłki przez Kupującego w przeciągu 3 dni roboczych od momentu uzyskania potwierdzenia nadania wysyłki, Kupujący proszony jest o bezzwłoczne złożenie reklamacji do:

  • firmy kurierskiej, zgodnie z procedurą reklamacyjną firmy kurierskiej podaną na stronie internetowej i podając nr listu przewozowego,
  • do firmy Linotech drogą elektroniczną. Linotech w imieniu Kupującego bezzwłocznie złoży reklamacje do firmy kurierskiej oraz poinformuje Kupującego o planowanym terminie dostawy lub w przypadku zaginięcia przesyłki w firmie kurierskiej o proponowanym sposobie rozwiązania reklamacji.

9. Przy częściowej realizacji zamówienia wynikającej z braków w asortymencie Linotech koszty transportu naliczane są jeden raz.

IV. Ceny towarów w Linotech.pl

1. Towary podawane są w złotych polskich i obowiązują do momentu złożenia zamówienia przez Kupującego. Linotech zastrzega sobie możliwość zmiany cen w każdym momencie bez podawania przyczyny.

V. Gwarancje, zwroty, reklamacje

1. Linotech oferuje wyłącznie fabrycznie nowe towary.
2. W przypadku błędnej realizacji zamówienia z winy firmy Linotech wszelkie koszty odesłania towaru i ponownej wysyłki ponosi firma Linotech. Zamówienia nie są przyjmowane za pobraniem.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, fakt ten należy obowiązkowo zgłosić przewoźnikowi i spisać w jego obecności protokół uszkodzenia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu, bądź wystawiona faktura korygująca.
4. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych produktu prosimy o odesłanie go przesyłką pocztową lub kurierską wraz z otrzymanym dowodem sprzedaży i opisem przyczyn reklamacji na koszt firmy Linotech.
5. Udzielamy gwarancji na okres 1 roku. Napraw gwarancyjnych dokonujemy na podstawie dowodu sprzedaży.
6. Firma Linotech zastrzega, że przedstawione na stronie zdjęcia należy traktować jako zdjęcia przykładowe i mogą one odbiegać co do kształtu i koloru od rzeczywistego wyglądu towaru. Nie stanowi to podstawy do uznania reklamacji.

VI. Dane osobowe

1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
2. Kupujący ma prawo do wglądu, poprawiania oraz zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, przesyłając stosowne żądane drogą elektroniczną na adres Sklepu.
3. Sklep znajduje się w posiadaniu adresów IP użytkowników, przechowywanych przez czas, przez jaki Kupujący korzysta ze sklepu internetowego wraz z informacjami o rozpoczęciu, zakończeniu oraz sposobie korzystania przez Kupującego ze sklepu internetowego.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do rysunków, grafik, tekstu i wszelkich treści należą do firma Linotech z siedzibą w Kluczach, i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody firmy Linotech.
2. Firma Linotech zastrzega sobie możliwość usuwania towarów z oferty znajdującej się na Sklepie oraz dokonywania wszelkich zmian w sklepie internetowym w każdym momencie i bez podawania przyczyny.
3. Firma Linotech zastrzega sobie, że przy opisie produktów na stronie internetowej Sklepu mogą występować błędy typograficzne oraz nieścisłości techniczne. Firma Linotech zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by niezwłocznie usuwać wszelkie błędy.
4. Firma Linotech zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany regulaminu sklepu w każdym czasie i bez podania przyczyny, informując o tym Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, sprawa zostanie skierowana do Sądu właściwego dla siedziby firmy Linotech.